Công khai chất lượng giáo dục năm học 2017-2018 theo TT36/2017/TT-BGDĐT

 

1. Công khai cam kết  chất lượng đào tạo của Trường Đại học Luật năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 17):

2. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của Trường Đại học Luật năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 18):

 

3.Công khai thông tin cơ sở vật chất của Trường Đại học Luật năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 19):

4. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của Trường Đại học Luật năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 20):

5. Công khai tài chính của Trường Đại học Luật năm học 2017-2018 (Biểu mẫu 21):

Các bài khác