Công khai chất lượng đào tạo thực tế năm học 2014-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         ĐẠI HỌC HUẾ                                                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 
Khoa Luật - Đại học Huế năm học 2014-2015
 
TT Nội dung Khóa học/
Năm
tốt nghiệp
Số sinh
viên
nhập học
Số sinh
viên
 tốt
nghiệp
Phân loại tốt nghiệp (%) Tỷ lệ
sinh viên
tốt nghiệp
có việc
làm sau
1 năm
ra trường
Loại
xuất sắc
Loại
giỏi
Loại
khá
I Đại học chính quy              
a Chương trình đại trà              
  Ngành Luật Khóa 33/2013 267 262 1.91 30.15 62.6 65.3
    Khóa 34/2014 426 407 1.97 30.47 65.85 Đang điều tra
    Khóa 35/2015 295 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 36/2016 335 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 37/2017 319 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 38/2018 367 - - - - Chưa tốt nghiệp
  Ngành Luật Kinh tế Khóa 35/2015 180 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 36/2016 196 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 37/2017 217 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 38/2018 252 - - - - Chưa tốt nghiệp
                 
b Chương trình tiên tiến 0 - - - - -  
c Chương trình giảng
dạy bằng tiếng Anh
0 - - - - -  
II Cao đẳng chính quy 0 0 0 0 0 0  
III Sau đại học              
  Chương trình đại trà              
  Ngành Luật Kinh tế Khóa 1/2015 55 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 2/2016 52 - - - - Chưa tốt nghiệp
    Khóa 3/2016 47 - - - - Chưa tốt nghiệp
                                                                                        Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2014
TUQ. GIÁM ĐỐC
KHOA TRƯỞNG
 
         (Đã ký)
 
 
 PGS. TS Đoàn Đức Lương
Các bài khác