Kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017 của các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40

Phòng Đào tạo thông báo đến sinh viên các Khóa chính quy 37, 38, 39, 40 kế hoạch học tập năm học 2016 - 2017. Chi tiết kế hoạch đào tạo, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèm:
Các bài khác