Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2018 - 2019

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập kỳ I năm học 2018 - 2019 (gọi học chung là miễn giảm học phí), Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau:

1. Đối tượng miễn giảm học phí

Đối tượng miễn giảm học phí gồm:

- Sinh viên khóa 42 khi nhập học đã làm thủ tục miễn giảm học phí.

- Sinh viên các khóa 39, 40, 41 đã được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2017 - 2018 thì tiếp tục được xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 – 2019

 2. Thời gian bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí

          Từ ngày 27/8 đến trước 17 giờ 00’ ngày 15/09/2018, sinh viên chưa làm thủ tục xét miễn giảm phí mang hồ sơ đến Văn phòng một cửa sinh viên (Phòng C6) để Nhà trường xét miễn giảm (đối tượng miễn giảm học phí, hồ sơ, thủ tục kèm theo).

Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ chốt danh sách sinh viên được miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2018 - 2019.

          Vậy, Hiệu trưởng thông báo để các khoa, Trung tâm Thực hành Luật và QHDN thông báo cho sinh viên biết bổ sung hồ sơ miễn giảm học phí đúng thời hạn.

1. Hồ sơ MGHP: /upload/file/_ho_so_mghp_hk2-18-19-y.docx

2. Các mẫu đơn MGHP,TCXH, CPHT: /upload/file/danhsach_sv/mau-don-mghp,tcxh,-cpht.docx

Các bài khác