Thông báo về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017

          Thực hiện Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc thực hiện chính sách miễn giảm học phí trong Đại học Huế từ năm học 2016 – 2017 đến năm học 2020 – 2021. Nhà trường thông báo về việc xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017 và xét bổ sung học kỳ II năm học 2015 – 2016 như sau:

         I. XÉT MIỄN GIẢM HỌC PHÍ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016 - 2017

         Đối tượng miễn giảm: Theo Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH ngày 22/4/2016 của Giám đốc Đại học Huế.

         - Đối với những sinh viên đã được miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2015 – 2016 thì được tiếp tục miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017, sinh viên không cần phải bổ sung hồ sơ (danh sách sinh viên được miễn giảm theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHL ngày 07/4/2016).

         - Đối với những sinh viên trong diện mới bổ sung miễn giảm học phí hoặc trước đây chưa làm hồ sơ đề nghị xét miễn giảm học phí thì tiếp tục bổ sung hồ sơ để được xét miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 - 2017.

         - Sinh viên năm thứ nhất (K40) có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại các xã bãi ngang ven biển của các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, đối tượng bị ảnh hưởng sự cố ô nhiễm môi trường formosa (giảm 50% học phí). Sinh viên làm đơn kèm theo hộ khẩu và giấy xác nhận vùng bãi ngang ven biển của UBND cấp xã.

         II. XÉT BỔ SUNG HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 – 2016

         - Đối tượng: Sinh viên thuộc diện miễn giảm học phí theo quy định mới nhưng chưa được xét miễn giảm học phí trong học kỳ II năm học 2015 – 2016. Cụ thể: con dân tộc hộ nghèo, hộ cận nghèo (miễn học phí); con dân tộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 135 (giảm 70%). Sinh viên làm đơn kèm theo giấy khai sinh, hộ khẩu thường trú hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của UBND cấp xã.

         - Các đối tượng khác được miễn giảm học phí nhưng chưa làm hồ sơ trong học kỳ II năm học 2015 - 2016.

          Hồ sơ đề nghị miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2016 – 2017 và bổ sung học kỳ II năm học 2015 – 2016, sinh viên nộp về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 05/10/2016 để Hiệu trưởng ký ban hành quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên (hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo hướng dẫn 646/HD-ĐHH).

          Vậy, Nhà trường thông báo để các lớp sinh viên được biết. Những trường hợp sinh viên không nộp hoặc nộp muộn so với quy định Nhà trường sẽ không nhận hồ sơ bổ sung và không xét miễn giảm học phí.

 

Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH

Quyết định 59/QĐ-ĐHL (danh sách sinh viên được miễn giảm học kỳ II/2015-2016)

Các bài khác