Thông báo về việc bổ sung giấy tờ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017

Để triển khai xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 để Nhà trường báo cáo cho Đại học Huế và Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trường Đại học Luật thông báo về việc bổ sung giấy tờ miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017 như sau:

1. Trên cơ sở  danh sách sinh viên được xét miễn giảm học phí khi làm thủ tục nhập học, sinh viên kiểm tra lại nếu có sai sót thì điều chỉnh bổ sung. Các đối tượng miễn giảm giảm học phí được quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 (danh mục các đối tượng miễn giảm học phí tại  Nghị định).

2. Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và mới được miễn giảm học phí. Tuy nhiên hộ nghèo, hộ cận nghèo, UBND cấp xã cấp giấy chứng nhận theo từng năm. Vì vậy, sinh viên thuộc đối tượng này phải bổ sung giấy tờ xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo của năm 2017 mới được xét miễn giảm học phí.

3. Đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn 70% học phí. Sinh viên thuộc đối tượng này phải có giấy tờ xác nhận của địa phương mới được xét miễn giảm học phí.

   Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi nộp giấy tờ thì kèm theo Sổ hộ khẩu + Giấy khai sinh.

Hồ sơ bổ sung đề nghị xét miễn giảm học phí (nếu có) và giấy (sổ) chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 (đối với các trường hợp là người dân tộc thiểu số) sinh viên nộp trực tiếp cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 27/02/2017 để Nhà trường ban hành quyết định xét miễn giảm học phí và báo cáo cho Đại học Huế, Bộ Giáo dục - Đào tạo. Hết thời hạn trên nếu sinh viên đủ điều kiện miễn giảm học phí nhưng không bổ sung các giấy tờ theo quy định thì Nhà trường sẽ không xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2016 - 2017.

Danh mục các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (Chương trình 135) năm 2016

1. Các Xã ĐBKK 135: /upload/file/cac-xa-135-(3).docx

2. Mẫu đơn miễn giảm học phí: /upload/file/danhsach_sv/mghp.doc

 

Các bài khác