Rà soát danh sách sinh viên lần cuối được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (đợt 2)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên lần cuối được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (đợt 2). Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 11h00 ngày 11/05/2016 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2015 - 2016 (đợt 2).

STT Mã sinh viên Họ  tên Ngày sinh Lớp  Đối tượng CS Ghi chú
1 1250110449 A Lăng Yên 02/06/1994 Luật K36  Con DT-135 Giảm 70% HP
2 1250110412 Hồ Văn Tuấn 12/01/1991 Luật K36 Con DT- Hộ nghèo Miễn HP
3 1250110183 Nguyễn Thị Thúy Hiên 17/09/1994 Luật K36 Con TB-08 Miễn HP
4 13A5011234 Trần Ngọc Nghĩa 09/08/1994 Luật K37  Con DT-135 Giảm 70% HP
5 13A5011321 Lê Thị Hải Tăng 20/12/1994 Luật K37  Con DT-135 Giảm 70% HP
6 14A5011032 H Plun Byă 07/01/1996 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
7 14A5011099 Nông Thị Thu 26/02/1996 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
8 14A5011104 Lê Thượng Hải 01/01/1996 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
9 14A5011267 Hồ Văn Nghiêm 28/04/1996 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
10 14A5011430 Triệu Thị Thúy 05/10/1996 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
11 14A5011502 Nguyễn Trần Cẩm 27/10/1995 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
12 14A5011214 Lê Thị Linh 28/12/1995 Luật K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
13 14A5011262 Hồ Thị Ngọc 01/01/1995 Luật K38 Con DT- Hộ nghèo Miễn HP
14 1450110522 Hồ Thị Xinh 09/10/1995 Luật K38 Con DT- Hộ nghèo Miễn HP
15 15A5011029 Đinh Thị Bình 08/09/1997 Luật K39  Con DT-135 Giảm 70% HP
16 15A501183 Rơ Mah H' De 10/08/1997 Luật K39 Con DT- Hộ nghèo Miễn HP
17 15A5011276 Y Nẵng 08/05/1997 Luật K39  Con DT-135 Giảm 70% HP
18 15A5011404 Hồ Thị Phương Thảo 25/10/1996 Luật K39  Con DT-135 Giảm 70% HP
19 15A5011444 Nguyễn Thị Phương Thúy 04/09/1996 Luật K39  Con DT-135 Giảm 70% HP
20 15A5011335 A Rét Thị Hương 10/06/1996 Luật K39  Con DT-135 Giảm 70% HP
21 15A5011376 Hồ Văn Quý 12/03/1995 Luật K39  Con DT-135 Giảm 70% HP
22 1250210021 Nguyễn Văn Chung 17/09/1994 Luật KT K36  Con DT-135 Giảm 70% HP
23 1250210046 Sô Cư Đỏ 01/04/1993 Luật KT K36  Con DT-135 Giảm 70% HP
24 1250210072 Phạm Thị Hoa 05/04/1994 Luật KT K36  Con DT-135 Giảm 70% HP
25 1250210189 Trương Thị Ngự 14/07/1994 Luật KT K36  Con DT-135 Giảm 70% HP
26 1250210348 Lương Văn Vọng 25/04/1994 Luật KT K36 Con DT- Hộ nghèo Miễn HP
27 13A5011369 Lành Thị  Thúy 20/10/1994 Luật KT K37  Con DT-135 Giảm 70% HP
28 13A5011465 Trần Thị Hải Yến 01/06/1995 Luật KT K37  Con DT-135 Giảm 70% HP
29 13A5021078 Luân Thị Thu Hoài 26/09/1995 Luật KT K37  Con DT-135 Giảm 70% HP
30 13A5021105 Ksor  Kun 04/01/1900 Luật KT K37  Con DT-135 Giảm 70% HP
31 14A5021099 Mạc Thị Huyền 05/07/1996 Luật KT K38  Con DT-135 Giảm 70% HP
32 15A5011055 Hà Quốc Đạt 15/01/1996 Luật KT K39  DT-Hộ cận nghèo Miễn HP
33 15A5021232 Hồ Thị  Quế 16/03/1996 Luật KT K39 Con DT-135 Giảm 70% HP

           * Danh sách này gồm có 33 sinh viên

Các bài khác