Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021

Ngày 22/4/2016, Giám đốc Đại học Huế đã ký Hướng dẫn số 464/HD-ĐHH về việc Hướng dẫn thực hiện chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập trong Đại học Huế từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021. Nội dung như sau:
(Click fie đính kèm để xem)

Đính kèm:
 cvhd-mien-giam.pdf (243.59 KB)
Các bài khác