Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Ngày 12/06/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Huế đã ký Quyết định số 187/QĐ-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí học kỳ II năm học cho 428 sinh viên của Nhà trường.

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 16/05/2020. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 20/05/2020 (Ô.Long: 0935812725) để điều chỉnh (nếu có).

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 (lần 2)

Ngày 17/01/2020, Hiệu trưởng đã thông báo số 14/TB-ĐHL về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020. Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 sinh viên tạm nghỉ học nên chưa bổ sung hồ sơ theo thời gian quy định. Hiện nay, các lớp sinh viên đã trở lại học tập, Phòng CTSV thông báo cho sinh viên thuộc diện được hưởng các chính sách trên bổ sung hồ sơ từ ngày 07/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020.

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 Ngày 17/01/2020, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 14/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020, nội dung như sau:

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 16/12/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 639/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020. Chi tiết danh sách như sau:

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020( Mới cập nhật)

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 tính đến ngày 11/10/2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước ngày 16/10/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020

Ngày 23/08/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật ban hành Thông báo số 282/TB-ĐHL về việc xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020.

Quyết định về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Ngày 28/03/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế đã ký Quyết định số 155/QĐ-ĐHL về việc miễn giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019 cho 436 sinh viên.

Rà soát danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2018 - 2019. Sinh viên kiểm tra lại và phản hồi cho Phòng Công tác sinh viên trước 17h00 ngày 15/03/2019 để điều chỉnh (nếu có). Sau thời gian trên Nhà trường không giải quyết các khiếu nại thắc mắc của sinh viên.

Thông báo bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ II năm học 2018 - 2019

Để triển khai xét miễn giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập (gọi chung là miễn giảm học phí) học kỳ II năm học 2018 - 2019 và học kỳ I năm học 2019 - 2020, Hiệu trưởng thông báo về việc bổ sung hồ sơ xét miễn giảm học phí như sau: