TS. Lê Thị Phúc

  LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Lê Thị Phúc                                            Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm, sinh: 12.12.1977                        Nơi sinh: Thanh Hóa

Học vị cao nhất: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014, Việt Nam. 

Đơn vị công tác: Khoa Luật Kinh tế, Đại học Luật Huế, Phường An Tây, thành phố Huế.

SĐT: 0913410642

Email: anquygiang@gmail.com

II. QÚA TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

Ngành học: Luật học

Nước đào tạo: Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 1999

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế

Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo: Khoa Luật – Đại học Quốc Gia Hà Nội

Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế

Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Khoa Luật-Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QÚA TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

- Từ tháng 10/1999 đến năm 2009: Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học Huế

- Từ năm 2010 đến 2/2015: Giảng viên Khoa Luật, Đại học Huế

- Tháng 3/2015: Giảng viên Khoa Luật Kinh tế, Trường Đại học Luật _ Đại học Huế

IV. CÔNG TRÌNH KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu đã tham gia

1. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở 2008: Cơ sở pháp lý và một số vấn đề thực tiễn của hoạt động xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2. Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học cấp Đại học Huế năm 2013 - 2015: Thực trạng áp dụng pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế từ năm 2004 đến 2014.

2. Công trình khoa học đã công bố

          * Sách xuất bản

1. Sách chuyên khảo (Lê Thị Châu, Lê Thị Phúc) “ Địa vị pháp lý của Lao động nữ theo Bộ Luật Lao động”, 1999, NXB Lao động.

2. Giáo trình Pháp luật đại cương (Đồng tác giả), 2009, NXB Đại học Huế.

3. Giáo trình Luật kinh tế Việt Nam đại cương (Đồng tác giả)2010, NXB Đại học Huế.

4. Tài liệu học tập Luật Đất đai (Đồng tác giả), 2013, NXB Đại học Huế.

5. Tập bài giảng Luật Đất đai, 2007, Khoa Luật, Đại học Huế.

* Các bài báo đã đăng

1. Lê Thị Phúc, Vấn đề quy hoạch sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế, Thông tin pháp lý –Trường Đại học Luật, số 24(tháng 3,4/2015).

2. Lê Thị Phúc, Phương pháp tham vấn cộng đồng trong quy hoạch sử dụng đất- nhìn từ góc độ pháp lý. Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ tư pháp),Số 5/2013.Số tháng 10/2013. Tr 24-31

3. Lê Thị Phúc, Yêu cầu bảo tồn di tích lịch sử trong việc thực hiện pháp luật quy hoạch sử dụng đất tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí nghiên cứu lập pháp (Văn phòng Quốc Hội),Số tháng 11/2013.Tr21-27

4.  Lê Thị Phúc, Nhu cầu điều chỉnh pháp luật đối với quy hoạch sử dụng đất.  Tạp chí Dân chủ và pháp luật (Bộ tư pháp), Số tháng 4/2014. Tr38-42.

Các bài khác