ThS. Phan Đình Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

I.    LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHAN ĐÌNH MINH

Học hàm:                                                                     Học vị: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:      

Chức vụ: Cán bộ Tổ Quan hệ Doanh nghiệp, Trung tâm hực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp. Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Đơn vị công tác: Trung tâm Thực hành luật và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ:                        71/5 Nguyễn Huệ, TP Huế

Điện thoại liên hệ:      0901 121 001

Email:                          Phandinhminh92@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Hệ đào tạo:          Chính quy

Nơi đào tạo:        Khoa Luật – Đại học Huế

Ngành học:          Luật Dân Sự      

Nước đào tạo:     Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2014

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                                              Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật - Đại học Huế

 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2016 – nay

Trường Đại học Luật – Đại học Huế

CB Giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác