ThS. Đặng Thị Vũ Hường

LÝ LỊCH KHOA HỌC


 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học vị cao nhất: Thạc sĩ
Năm nhận học vị: 2016 
Đơn vị công tác: Khoa Luật Kinh Tế -  Trường Đại Học Luật Huế
Địa chỉ:       18/25 Hai Bà Trưng – Thành phố Huế
Điện thoại liên hệ: 
0934185636 - 0918491636

Email vuhuong.mar@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:    Chính quy
Nơi đào tạo:   Đại học khoa học Huế
Ngành học:     Luật học 
Nước đào tạo:       Việt Nam                                 Năm tốt nghiệp: 2010

Cao học:

Nước đào tạo: Trung Quốc                                   Năm tốt nghiệp: 2016

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2010 đến nay

Trường Đại Học Luật Huế

Giảng viên

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
1 Đề tài nghiêng cứu khoa học đã và đang tham gia


STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham
gia trong đề tài

1

 

 

 

 

2 Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

  

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác