TS. GVC. Nguyễn Ngọc Kiện

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học  vị: Tiến sĩ luật.

Chức vụ:  Trưởng Khoa luật hình sự.               

Đơn vị công tác: Khoa Luật hình sự, Trường đại học luật, Đại học Huế

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, phường An Tây, TP Huế, tỉnh TT. Huế

Điện thoại:  0919100064; 0971634545. Email:  kienjustice@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội         

Ngành học: Kiểm sát. Năm tốt nghiêp: 2002. Hệ đào tạo: Chính quy.

Sau đại học

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật hình sự. Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Hệ đào tạo: Chính quy.

- Tiến sĩ chuyên ngành: Luật hình sự và Tố tụng hình sự. Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh. Hệ đào tạo: Chính quy.

III. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


3.1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham giaIV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

01

Giải pháp hạn chế lạm dụng việc trả hồ sơ vụ án hình sự để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở miền Trung

2017-2018

Cấp Đại học Huế

Chủ nhiệm

02

Bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật hình sự tại Trường Đại học luật, Đại học Huế.

2018 

Cấp Trường

 Thành viên 

 

03

   Bảo đảm quyền con người khi áp dụng biện pháp tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự Việt Nam năm 2015 2019-2021 Cấp Bộ Chủ nhiệm

3.2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

04

 

Sách chuyên khảo (thành viên):

Bảo đảm quyền con người trong tư pháp hình sự Việt Nam”

NXB Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh,

năm 2010.

05

Sách chuyên khảo (chủ biên):

"Thủ tục tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm"

NXB Tư pháp, Hà Nội, năm 2017

06

Sách chuyên khảo (chủ biên):

"Chế định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong tố tụng hình sự Việt Nam"

NXB Tư pháp, Hà Nội, năm 2020
07

Giáo trình:

Tập bài giảng Luật Tố tụng Hình sự  (Chủ biên)

NXB Đại học Huế, năm 2015 
08 "Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam" (Chủ biên) NXB Tư pháp, Hà Nội, năm 2020
09 "Giáo trình Luật hình sự Việt Nam (Phần chung)" (Chủ biên)  NXB Tư pháp, Hà Nội, năm 2020

10

Bài báo khoa học:

“Các quy định của Hiến pháp nước ta về quyền của phụ nữ Việt Nam”

Tạp chí Kiểm sát số 19/2005

11

“Xung quanh việc xử lý số tiền thu được của người phải thi hành án”

Tạp chí Kiểm sát số 10/2006

12

“Một số kiến nghị từ thực tiễn hoạt động kiểm sát thi hành án

dân sự ở xã, phường, thị trấn”

Tạp chí Kiểm sát số 19/2006

13

“Bàn về hoạt động kiểm sát việc thu thập, bảo quản, đánh giá

và chuyển giao vật chứng”

Tạp chí Kiểm sát số 7/2007

14

“Về trường hợp Viện kiểm sát phê chuẩn quyết định khởi tố bị can nhưng sau đó phải đình chỉ điều tra vì không phạm tội”.

Tạp chí Kiểm sát số 15/2007

15

“Một số vấn đề về việc tòa án trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung”

Tạp chí Tòa án nhân dân số 4/2008

16

“Thực tiễn thi hành Nghị định số 61/2000/NĐ-CP

đối với người được hưởng án treo”

Tạp chí Luật học số 12/2008

17

“Một số ý kiến nhằm tăng cường hiệu quả giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với hoạt động của cơ quan tư pháp”

Tạp chí Kiểm sát số 05/2009

18

“Cần nghiên cứu, sửa đổi Nghị quyết số 388/2003/NQ-UBTVQH11 trong việc phân định trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho người bị oan”

Tạp chí Kiểm sát số 11/2009

19

“Bàn về việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự và những vướng mắc, bất cập khi thi hành theo thủ tục thi hành án dân sự”

Tạp chí Tòa án nhân dân số 19/2009

20

“Đôi điều rút ra qua một số vụ án đã khởi tố, truy tố sau phải đình chỉ điều tra hoặc rút quyết định truy tố”

Tạp chí Kiểm sát số 20/2009

21

“Cần có văn bản hướng dẫn rõ quyền,nghĩa vụ

của người tham gia tố tụng với tư cách là người có quyền, nghĩa vụ liên quan trong vụ án dân sự”

Tạp chí Kiểm sát số 21/2009

22

“Những điểm mới cơ bản của Luật thi hành án dân sự”

Báo bảo vệ pháp luật các số 28, 29, 30/2009

23

“Thực tiễn áp dụng quy định về Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung”

Tạp chí khoa học pháp lý số 3/2010 (Trường ĐH luật TP. HCM)

24

“Thực trạng pháp luật và thực tiễn về người bị tình nghi trong

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”

Tạp chí khoa học pháp lý số 6/2010 (Trường ĐH luật TP. HCM)

25

“Bàn về chi phí trọng tài”

Tạp chí Tòa án nhân dân số 1/2011

26

“Tư tưởng pháp trị của Hàn Phi”

Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc số 4/2011

27

“Một số giải pháp góp phần cải cách chế độ họp”

Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 4/2011

28

“Hoàn thiện quy định về người bị tình nghi trong

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4/2011

29

“Quyền trả hồ sơ điều tra bổ sung của Tòa án trong tố tụng hình sự

một số nước trên thế giới”

Tạp chí Kiểm sát số 23/2011

30

“Nghiên cứu hoàn thiện một số nội dung trong pháp luật hiện hành qua kinh nghiệm xử lí tham nhũng trong Bộ luật Hồng Đức”

Tạp chí Tổ chức Nhà nước số 5/2012

31

“Trách nhiệm của Quốc hội trong việc phòng ngừa tội phạm”

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16/2012

32

“Một số giải pháp nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm trong điều kiện cải cách tư pháp”

Tạp chí Tòa án nhân dân số 10/2012

33

 

“Kiểm sát viên tham gia phiên tòa dân sự theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự (sửa đổi, bổ sung năm 2011)”

Tạp chí Kiểm sát số 14/2012

34

“Hoàn thiện chế định Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung trong

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003”

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số tháng 7/2012

35

“Mối quan hệ giữa tòa án và viện kiểm sát trong tố tụng hình sự”

Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 10/2012

36

“Ý nghĩa và giá trị cơ bản của Hiến pháp năm 1946”

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 13 tháng 7/2013

37

“Tăng quyền hạn tố tụng hình sự cho Kiểm sát viên

để bảo đảm hoạt động tranh tụng”

Tạp chí Kiểm sát số số 17/2013

38

“So sánh các quy định về thủ tục xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa

hình sự sơ thẩm của Mỹ, Pháp, Nga và Việt Nam”.

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 7/2014

39

"Quá trình hình thành và phát triển thủ tục xét hỏi, tranh luận

tại phiên tòa hình sự sơ thẩm của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam qua các thời kỳ"

Tạp chí Kiểm sát số 11/2014

40

“Bàn về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên

trong Bộ luật tố tụng hình sự”

Tạp chi Kiểm sát số 15/2014

41

“Bàn về quy định quyền hạn của Thẩm phán trong tố tụng hình sự”

Tạp chí Khoa học pháp lý (Trường ĐH Luật TP HCM) số 4 tháng 8/2014

42

"Về việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bảo lĩnh và cấm đi khỏi nơi cư trú trong tố tụng hình sự”

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 10/2014

43

"Thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Nhật Bản và gợi mở đối với Việt Nam"

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 324 tháng 4/2015
44

"Một số quyền mang tính phổ quát của bị can, bị cáo tại phiên tòa

sơ thẩm hình sự ở nước ngoài"

Tạp chí Kiểm sát số 08 tháng 4/2015. 
45

"Một số nguyên tắc trong tố tụng hình sự chi phối hoạt động xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm"

Tạp chí Tòa án nhân dân số 12 tháng 6/2015

46

"Mối quan hệ giữa một số chủ thể tranh tụng tại phiên tòa hình sự

sơ thẩm"

website:  http://moj.gov.vn (đăng ngày 15/6/2015);
47

 "Mô hình tố tụng hình sự với yêu cầu cải cách tư pháp"

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 16, tháng 8/2015.
48

"Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục xét hỏi tại phiên tòa sơ thẩm"

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 22, tháng 11/2015
49 . "Bất cập trong thực tiễn giải quyết tin báo, tố giác tội phạm về vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ"  Tạp chí Kiểm sát số 22, tháng 11/2015.
50

"Bảo đảm quyền bào chữa tại phiên tòa sơ thẩm"

Website: http/moj.gov.vn (Tạp chí dân chủ và pháp luật- Bộ Tư pháp), đăng ngày 23/11/2015.
51

"Hoàn thiện quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về thủ tục tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm"

Website: http/moj.gov.vn (Tạp chí dân chủ và pháp luật- Bộ Tư pháp), đăng ngày 24/11/2015
52

"Cơ sở của cải cách tư pháp và bảo vệ quyền con người 

trong hoạt động tố tụng hình sự"

Tạp chí Kiểm sát số 3 (2/2017)

53

, "Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51

Bộ luật hình sự năm 2015"

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 4, (2/2017)
54 "Những điểm tương đồng, khác biệt về thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm ở Trung Quốc và Việt Nam" 

Tạp chí Kiểm sát số 14 (7/2017)

55

"Đánh giá một số điểm mới về thủ tục tranh tụng

tại phiên tòa hình sự sơ thẩm"

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 14 (7/2017)
56

"Bàn về hệ quả pháp lý của việc thực hiện quyền mở lối đi"

(đồng tác giả)

Tạp chí Công Thương, tháng 8/2018
57 "Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung ở tỉnh Quảng Trị" Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 21 (tháng 11/2019)
58 "Characteristics of the Criminal Procedure Model and the Proceedings, Several Comparative Research"

American International Journal of Social Science

(Vol. 8, No. 3; September 2019)

59

"INTERPRÉTATION DE LA LOI DANS CERTAINS PAYS DE DROIT CIVIL ALLEMAND EN EUROPE :

VUE SOUS L’ANGLE DE L’USAGE DES EXPRESSIONS LATINES"

Annales de l’Université Toulouse 1 Capitole

(Tome LX 2019-2)

60 "Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân trong bào đảm xét xử công bằng tố tụng hình sự ở Việt Nam" Báo cáo tại Hội thảo quốc tế "Xét xử công bằng trong tố tụng hình sự: Kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam", do Viện Nhà nước và pháp luật và tổ chức KONRAD ADENAUER STIFTUNG tổ chức tại Hà Nội ngày 5-6/9/2019. 
61 Bảo đảm quyền của người bị tạm giam theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 14/2020

 

Các bài khác