ThS. Hoàng Thị Huyền Trang

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị : Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:       2013, Việt Nam

Chức vụ: Giảng viên    

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ:                     

Điện thoại liên hệ:       0974099712

Email:  huyentrangluathue@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo:          Chính quy

Nơi đào tạo:        Đại học Khoa học Huế

Ngành học:                  Luật học

Nước đào tạo:     Việt Nam                                                 Năm tốt nghiệp: 2008

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                    Luật dân sự                Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ tháng 11 năm 2008 đến tháng 9 năm 2009

Khoa Luật – Đại học Khoa học Huế

Giảng viên

Từ tháng 9 năm 2009 đến nay

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Thực tiễn về tranh tụng trong phiên tòa hình sự ở Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 – 2010 và kiến nghị giải pháp.

2011

Trường

Chủ trì

2.

 “Xây dựng bộ tình huống điển hình và áp dụng giảng dạy thử nghiệm học phần Luật tố tụng hình sự tại trường Đại học Luật - Đại học Huế”;    

 

2018

TRƯỜNG

THÀNH VIÊN

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Thực tiễn tranh tụng tại phiên tòa hình sự ở Thừa Thiên Huế theo tinh thần cải cách tư pháp

2012

Chuyên san KHXH&NV, Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2.

Tài liệu học tập môn Luật tố tụng hình sự

2014

Nhà xuất bản Đại học Huế

3

Bàn về nguyên tắc suy đoán vô tội

2014

Tạp chí Nghề luật số 4.

4 Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam 2020 NXB Tư pháp
5 Tập bài giảng Luật tố tụng hình sự Việt Nam, 2015 NXB Đại học Huế
6

 “Những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 góp phần nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp”, 

 

2015 Tạp chí Nghề luật số 5/2016, tr.22-25.

7

Hoàng Thị Huyền Trang, Nguyễn Ngọc Kiện (2017), “Những điểm tương đồng, khác biệt về thủ tục xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa hình sự sơ thẩm Trung Quốc và Việt Nam”, 

2017

Tạp chí Kiểm sát số 14/2017, tr.58-61.

8 “Một số hạn chế của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 ảnh hưởng đến nguyên tắc suy đoán vô tội” 2018 Tạp chí Công thương số 13/2018, tr.66-69.
9

“Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội tại một số điểm mới ở những nguyên tắc cơ bản của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015”, 

2020 Tạp chí Công thương số 1/2020, tr.52-55.

 

 

 

 

Các bài khác