CN. Lữ Vũ Lực

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Học hàm:                                                                     Học  vị : Cử nhân

Năm, nước nhận học vị:      

Chức vụ:                 Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ:                     Nghệ An

Điện thoại liên hệ:       0961318509

Email:  lucluathue@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học: Trường đại học Khoa học

Hệ đào tạo:          Chính quy

Nơi đào tạo:        Khoa luật – Đại học Khoa học

Ngành học:          Luật học     

Nước đào tạo:     Việt Nam                                        Năm tốt nghiệp: 2012

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                               Năm cấp bằng:

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012 – nay

Khoa Luật, Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

 

 

 

 

Các bài khác