ThS. Nguyễn Thị Phi Yến

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC                  

Họ và tên: Nguyễn Thị Phi Yến
Học hàm:                                                                           Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:  2015 (Việt nam)                     Chức vụ: Giảng viên   
Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính-Trường Đại học Luật
Địa chỉ: Bắc Lý – Đồng Hới – Quảng Bình
Điện thoại liên hệ:  0985854155
Email:         nguyenyen1306@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Đại học khoa học – Đại học Huế    
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2011
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                     Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 – nay

Khoa Luật Hành chính-Trường Đại học Luật - Đại học Huế

Giảng viên

 

 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác