ThS.Nguyễn Thị Nữ

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC                  

Họ và tên: Nguyễn Thị Nữ
Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:   2015 (Việt nam)               Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: 
Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: 3 kiệt 28, đường Đặng Huy Trứ. Thành phố Huế
Điện thoại liên hệ:  0979 229 151
Email: nu.khoaluat86@yahoo.com.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy           
Nơi đào tạo: Đại học khoa học – Đại học Huế          
Ngành học: Cử nhân Luật                 
Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2009
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế                                       Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo:  Khoa Luật – Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2009

 

Tốt nghiệp đại học

2009 – nay

Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác