ThS. Nguyễn Hoàng Linh Chi

LÝ LỊCH KHOA HỌC 


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         
Họ và tên: Nguyễn Hoàng Linh Chi

Học hàm:                                                                           Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:   2014 (VIệt nam)                     Chức vụ: Giảng viên    
Đơn vị công tác: 
Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật
Địa chỉ: Chung cư Aranya, phường Xuân Phú, Tp Huế
Điện thoại liên hệ: 0934700404

Email:        chinhl@hul.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học: 
Hệ đào tạo: Chính quy  
Nơi đào tạo: Khoa Luật, trường Đại học Khoa học Huế     
Ngành học: Cử nhân Luật                
Nước đào tạo: Việt Nam                                      Năm tốt nghiệp: 2011

Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Hành chính                  Năm cấp bằng: 2014
Nơi đào tạo:  Viện Khoa học xã hội 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2011 - 2012 Văn phòng Công chứng Nam Thanh Chuyên viên pháp lý
2014 - 2017 Văn phòng Luật sư Huế Chuyên viên pháp lý
2018 - nay Khoa Luật Hành chính- Trường Đại học Luật Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

 

       

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Nghề Luật sư - cơ hội và thách thức khi Việt Nam thực thi CPTPP

2018

Hội thảo quốc gia: "Hiệp định CPTPP - Cơ hội và thách thức đối với việc làm và quyền của người lao động ở Việt Nam

 

       

 

Các bài khác