ThS. Hoàng Thị Ái Quỳnh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Họ và tên: Hoàng Thị Ái Quỳnh
Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sỹ
Năm, nước nhận học vị:       2018 (Việt nam)           Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Luật hành chính,  Trường Đại học Luật -  Đại học Huế
Địa chỉ: 83a Duy Tân, phường An Cựu, thành phố Huế
Điện thoại liên hệ:  
0948.249119 
Email: aiquynh3001@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:          Chính quy
Nơi đào tạo:        Đại học luật Thành phố Hồ Chí Minh
Ngành học:          Luật Quốc tế                      
Nước đào tạo:     Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2013
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành:                                            Năm cấp bằng:
Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013 – nay

Khoa Luật – Đại Học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố


STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác