ThS. Đặng Thị Hà

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC         

Họ và tên: Đặng Thị Hà
Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ
Năm, nước nhận học vị:       2015 (VIệt nam)           Chức vụ: Giảng viên
Đơn vị công tác: Khoa Luật hành chính , Trường Đại học Luật-Đại học Huế
Địa chỉ: số nhà 1B – kiệt 129 – An Dương Vương         
Điện thoại liên hệ:  
0889.655446 
Email: Ha160189@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
Đại học:
Hệ đào tạo:          Chính quy
Nơi đào tạo:        Đại học Khoa học Huế
Ngành học:          Luật học                 
Nước đào tạo:     Việt Nam                                         Năm tốt nghiệp: 2012
Sau đại học
Thạc sĩ chuyên ngành:   Luật kinh tế                          Năm cấp bằng: 2015
Nơi đào tạo: Khoa Luật - Đại học Huế

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN


Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2012

 

Tốt nghiệp đại học

2012 – nay

Trường Đại học Luật – Đại Học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 STT

Tên đề tài nghiên cứu

 Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Bài báo: Hiểu như thế nào cho đúng các quyết định thuộc thẩm quyền giải quyết của toà hành chính

2014

Tạp chí Thông tin pháp lý- Khoa luật - Đại học Huế

2.

Bài báo: Về nguyên tắc thực hiện hai cấp xét xử trong Bộ luật Tố tụng hình sự Việt Nam năm 2003

2014

Tạp chí của Học viện tư pháp số 2 năm 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác