TS. Hồ Thị Vân Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HỒ THỊ VÂN ANH

Học hàm:                                                                     Học vị: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014          

Chức vụ: Chi ủy viên, Phó trưởng Khoa Luật Dân sự       

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: 11/63 Điện Biên Phủ - Thành phố Huế.       

Điện thoại liên hệ:  0919.501.924    

Email:  namsonhaanh@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường ĐHKH Huế    

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 2004

Sau đại học

+ Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                        Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

+ Tiến sĩ chuyên ngành: Luật học                                        Năm cấp bằng: 2017

Nơi đào tạo:  Học viện Khoa học Xã hội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004 - 2015

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên

2015 - nay

 Trường đại học Luật - Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam

2014-2014

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Về quyền hưởng di sản thừa kế của người con gái trong pháp luật phong kiến nhà Nguyễn

2013

 

Tạp chí Giáo dục và Lý luận

 

2

Ảnh hưởng của phong tục tập quán đến pháp luật thừa kế thời phong kiến

2013

 

Tạp chí Kiểm sát

 

3

Quy định về hương hỏa trong pháp luật phong kiến thời nhà Nguyễn ở Việt Nam

2012

 

Tạp chí Kiểm sát

 

4

Tìm hiểu quy định thừa kế trong pháp luật thời nhà Nguyễn.

2013

 

Tạp chí Kiểm sát

 

5

Vị trí vai trò của người vợ cả, vợ lẽ trong gia đình theo Hoàng Việt luật lệ ở thời Nguyễn.

2012

 

Hội thảo Khoa học Khoa Luật

6

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam.

2013

 

Hội thảo Hoàn thiện pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

 

7

Nguyên tắc hương hỏa trong Hoàng Việt luật lệ.

2012

 

Hội thảo Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

8

Giáo trình Luật dân sự (tập 1).

2010

 

Nxb Đại học Huế

 

9

Giáo trình Luật tố tụng dân sự

2013

Nxb Đại học Huế

 

10

Quyền hưởng di sản thừa kế của người con gái trong cổ luật triều Nguyễn ở Việt Nam 2014 Hội thảo pháp luật Bình đẳng giới, Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật

11

Hoàn thiện một số quy định về thừa kế theo di chúc

2014

 

Hội thảo khoa học Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam theo Hiến pháp năm 2013,

Khoa luật Đại học Huế

 

12

 Quyền hưởng thừa kế của người con gái trong pháp luật phong kiến thời Nguyễn ở Việt Nam

2014

 

Hội thảo chủ đề bình đẳng giới, Khoa luật Đại học Huế

 

13

Vấn đề xác định di sản thừa kế trong pháp luật phong kiến triều Nguyễn

2015

 

, Tạp chí Pháp luật và Phát triển 

14

     Góp ý dự thảo BLDS sửa đổi về quyền nhân thân

2015

 

 Hội thảo Góp ý dự thảo BLDS sửa đổi

15

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ bằng tài sản hình thành trong tương lai. 

2015

 

Hội thảo khoa học Pháp luật về giao dịch bảo đảm, Khoa luật Dân sự - Trường ĐH Luật

16

 Hoàn thiện quy định về di sản dùng vào việc thờ cúng trong Dự thảo BLDS (sửa đổi). 

2015

 

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật

 

17

Vướng mắc trong việc thực thi một số quy định về thừa kế theo di chúc theo pháp luật dân sự Việt Nam. 

2015

 

Tạp chí Kiểm sát

 

18

Phong tục, tập quán về hương hỏa và việc xây dựng chế định thừa kế trong BLDS.

2015

 

Tạp chí Pháp luật và Phát triển

 

19

Địa vị người con gái trong chế định thừa kế pháp luật triều Nguyễn.

2015

Tạp chí Pháp luật và Phát triển

 

20

 Hoàn thiện một số quy định của BLDS năm 2005 về thừa kế theo di chúc

2015 , Tạp chí Nghề luật

21

Tìm hiểu quy định thừa kế trong pháp luật nhà Nguyễn.

2016

 

Tạp chí Kiểm sát

 

22

Một số góp ý đối với dự thảo luật về hội. Hội thảo Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho VN, Học viện chính trị QG HCM, 2016

2016

 

Hội thảo Pháp luật về tổ chức xã hội của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam, Học viện chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh 

 

23

Địa vị pháp lý của người con gái trong chế định thừa kế của pháp luật triều Nguyễn. 

2016

 

Tạp chí Kiểm sát

 

24

Quy định về thừa kế trong pháp luật phong kiến.

2015

 

, Tạp chí Kiểm sát

 

25

Hoàn thiện quy định của PLDS VN về quyền để lại di sản dùng vào việc thờ cúng.

2015

 

, Tạp chí Khoa học kiểm sát

26

Quy định về giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ tài sản hình thành trong tương lai.

2015

 

, Tạp chí Tòa Án Nhân Dân

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

     


 

 

 

 

 

 
Các bài khác