ThS. Hoàng Thảo Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HOÀNG THẢO ANH

Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị: Pháp, năm 2018

Chức vụ: Bí thư Đoàn Khoa luật Dân sự             

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ:  thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại liên hệ: 

Email:  

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật, Đại học Huế

Ngành học: Luật              

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2016

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:                                                            Năm cấp bằng: 2018

Nơi đào tạo: Đại học Toulouse 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1/2017 - nay

Trường Đại học Luật – Đại học Huế

Giảng viên 

     

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các bài khác