Thông báo về việc viết bài cho tạp chí Pháp luật và thực tiễn

Để tạp chí Pháp luật và thực tiễn xuất bản theo đúng định kỳ (số 3/2017) và đảm bảo chất lượng. Hiệu trưởng trường Đại học Luật, Đại học Huế yêu cầu Trưởng các đơn vị trong Trường triển khai kế hoạch viết và gửi bài cho tạp chí Pháp luật và thực tiễn đến các cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên. Riêng đối với các Khoa chuyên môn, Trung tâm Hiệu trưởng giao cho các Khoa, Trung tâm với số lượng như sau:

Xem thông tin chi tiết ở file đính kèm

Đính kèm:
 cvvietbai.docx (25.61 KB)
Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE