Thông báo về việc đăng ký học cải thiện, học lại trong năm học 2019-2020

Nhà trường thông báo đến sinh viên các lớp chính quy Khóa 40, 41 và 42 quy định về việc đăng ký học cải thiện, học lại các học phần đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Chi tiết về thông báo, sinh viên xem trong tập tin đính kèm sau:

     * Thông báo quy định học lại, học cải thiện: ThongBao_HocCaiThien_HocLai_2019_2020.

Lưu ý: sinh viên lưu ý về việc hủy bỏ các quy định về điều kiện đăng ký học cải thiện.

Các bài khác