Thông báo kế hoạch học tập Học kỳ I năm học 2017-2018 và nghỉ hè của các lớp Khóa 38, 39, 40 hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ

Nhà Trường thông báo về kế hoạch học tập Học kỳ I năm học 2017-2018 và nghỉ hè của các lớp Khóa 38, 39, 40 hình thức đào tạo chính quy theo hệ thống tín chỉ. Chi tiết thông báo, sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèm: ThongBao_TG_NghiHe_KHHT_HKI_2017_2018.pdf

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE