[Khoa GDTC] Thông báo bố trí học kỳ hè các học phần GDTC năm học 2016-2017

Khoa GDTC thông báo bố trí học kỳ hè các học phần GDTC cho sinh viên các trường, khoa năm học 2016-2017. Chi tiết thông báo sinh viên xem trong tập tin đính kèm.

Đính kèm Thông báo Học kỳ hè GDTC

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE