Danh sách sinh viên lớp Luật K2017 Bình Định hệ VLVH học kỳ I năm học 2017-2018

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2017 - 2018 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2017 Bình Định (CSLK: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên các lớp Luật K23, K24, K25, K26 hệ vừa làm vừa học tại Huế

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách các lớp Luật K23, K24, K25, K26 hệ vừa làm vừa học tại Huế.

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 Tây Giang hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 Tây Giang (CSLK: Trường Chính trị huyện Tây Giang - Quảng Nam). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 Quảng Trị hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 Quảng Trị (CSLK: Trung tâm GDTX tỉnh Quảng Trị). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 Phạm Văn Đồng - Quảng_Ngãi( (CSLK: Trường Đại học Phạm Văn Đồng - Quảng Ngãi). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 Đông Á - Đà Nẵng hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 Đông Á Đà Nẵng (CSLK: Trường Đại học Đông Á_ Đà Nẵng). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long).

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 Bình Dương hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 Bình Dương( CSLK: Trường Đại học KT-KT Bình Dương). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long).

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 Bình Định hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 Bình Định (CSLK: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên lớp Luật K2014 An Giang hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2014 An Giang (CSLK: Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

Danh sách sinh viên lớp Luật K2015 TTGDTX Quảng Ngãi hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh học kỳ I năm học 2016 - 2017 - Lớp đại học Luật vừa làm vừa học K2015 TTGDTX_Quảng Ngãi (CSLK: Trung tâm DN - GDTX&HN tỉnh Quảng Ngãi). Mọi thông tin liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935812725 (Ô.Long)

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE