Danh sách sinh viên các lớp Luật Kinh tế K40_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp Luật Kinh tế K40_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Luật Kinh tế K37_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp chuyên ngành Luật Kinh tế K37_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp Luật Kinh tế K38_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp Luật Kinh tế K38_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp Luật Kinh tế K39_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp Luật Kinh tế K39_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp Luật K40_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp Luật K40_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp Luật K39_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp Luật K39_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp Luật K38_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp Luật K38_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên các lớp chuyên ngành Luật K37_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017

Phòng Công tác sinh viên cập nhật danh sách sinh viên, bảng điểm đánh giá QTHT, bảng điểm danh các lớp chuyên ngành Luật K37_CQ - Học kỳ II năm học 2016 - 2017 . Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên, Trường Đại học Luật. ĐT: 0234.3946995 - 0935.812725 (Ô. Long)

Danh sách sinh viên Lớp Luật K40L (trúng tuyển bổ sung đợt 1)

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật thông báo danh sách sinh viên Lớp Luật K40L (trúng tuyển bổ sung đợt 1). Mọi thông tin liên hệ: ĐT: 054.3946995 - E-mail: phongctsv@hul.edu.vn Click vào các file đính kèm để xem:

Danh sách phân lớp sinh viên năm thứ nhất (K40)

Phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Luật thông báo về việc phân lớp sinh viên năm thứ nhất (K40) ngành Luật và Luật Kinh tế như sau:

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE